Find Property:

Vlada Republike Slovenije preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada Republike Slovenije  preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

14. 5. 2020
Vlada je na dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila
razglašena 12. marca 2020.

Vlada je na današnji dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je
bila razglašena 12. marca 2020. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi
kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v populaciji. Ker pa še vedno
ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še
vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki
jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19.
Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ne pa še njihove odprave v celoti.
Prvi potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 smo v Sloveniji zabeležili 4. marca 2020, do
vključno 13. maja pa smo zabeležili 1464 potrjenih primerov okužbe. Kumulativna 14-dnevna
incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno <1.
NIJZ v svoji oceni izpostavlja, da so med ukrepi, namenjenimi omejitvi širjenja okužbe, še
posebno pomembni testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov, karantena za
visoko rizične tesne kontakte, higiena rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance.
Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb za lastno
zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila omejitev širjenja bolezni. Poleg tega je tudi v
bodoče potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za preprečevanje in
obvladovanje nalezljivih bolezni.
Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s
preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih
točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določijo ukrepi na
zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v
Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop
državnih meja Republike Slovenije. Na več kontrolnih točkah na cestnih povezavah z
Republiko Avstrijo, Italijansko republiko in Madžarsko bo možen prehod meje.
Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so Letališče Jožeta
Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož. Kontrolne točke
na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta Mejni prehod za mednarodni
pomorski promet Koper (Capodistria) in Piran (Pirano). Upravljalci letališča in pristanišča za
mednarodni promet zagotovita pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih
ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.
Čas odprtja posamezne kontrolne točke določi Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje
zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav ter v soglasju z upravljalcem
letališča oziroma pristanišča. Podatke o času odprtja kontrolnih točk Policija objavi na svojih
spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.
Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah
Evropske unije in ni zapustila Evropske unije za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne
okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) na meji vroči navodila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.
Če oseba ob prehodu meje v Republiko Slovenijo navaja, da je pozitivna na SARS-CoV-2
(COVID-19) ali ima očitne bolezenske znake s to okužbo, ji policija da navodilo za takojšnjo
obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne
medicinske pomoči.
Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19)
ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Odlok določa obvezno 14-dnevno karanteno za osebe, ne glede na njihovo prebivališče in v
Republiko Slovenijo prihajajo iz tretjih držav. Za te osebe veljajo nekatere izjeme, in sicer
ukrepi ne veljajo za:
 osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v
istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
 osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v
tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu,
 osebe z diplomatskim potnim listom,
 osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo
pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve
karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
 pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki
izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi
izvajanja svojih nalog.
Strokovno utemeljenost ukrepov tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni in ob
upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa se jih
spremeni oziroma odpravi.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in s tem
preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah
Republike Slovenije.
Vir: Ministrstvo za zdravje

Government of the Republic of Slovenia
May 14, 2020
At a correspondence session with the Ordinance on the Abolition of the SARS-CoV-2
Infectious Disease Epidemic (COVID-19), the Government revoked the SARS-CoV-2
Infectious Disease Epidemic (COVID-19), which was declared on 12 March 2020.
Government cancels SARS-CoV-2 epidemic (COVID-19)
At today's correspondence session with the Ordinance on the Cancellation of the SARS-CoV-
2 Infectious Disease (COVID-19), the Government revoked the SARS-CoV-2 (COVID-19)
Outbreak, which was declared on 12 March 2020. Public Health (NIJZ) estimated that all
indicators point to a slowdown in the spread of SARS-CoV-2 virus in the population.
However, as there is still a risk of the spread of COVID-19, general and specific measures
adopted on the basis of the Decision on the application of measures provided for by the
Infectious Diseases Act to the COVID-19 epidemic still apply, subject to professional
justification.
The current epidemiological situation allows the release of measures that were necessary to
contain and control the infectious disease COVID-19, but not their complete elimination. The
first confirmed case of SARS-CoV-2 infection was recorded in Slovenia on 4 March 2020,
and up to and including 13 May, 1464 confirmed cases of infection were recorded. The
cumulative 14-day incidence is 35 cases and the effective reproductive number is currently
<1.
In its assessment, the NIJZ points out that measures aimed at limiting the spread of infection
include testing of patients, isolation of patients, search for contacts, quarantine for high-risk
close contacts, hand hygiene and coughing, and respect for physical distance. The
participation and responsible behavior of the population in taking measures and taking care of
their own health and the health of the community have made it possible to limit the spread of
the disease. In addition, targeted health education and counseling is needed in the future as a
measure to prevent and control infectious diseases.
Source: Ministry of Health

The Government changed the measures at border crossings at the external border and at
checkpoints at the internal borders of the Republic of Slovenia
At today's correspondence session, the Government adopted a Decree on ordering and
implementing measures related to the prevention of the spread of COVID-19 at border
crossings at the external border and at checkpoints at the internal borders of the Republic of
Slovenia.
Due to the containment and control of the COVID-19 epidemic, this Decree determines
measures at the external border and at checkpoints at the internal borders of the Republic of
Slovenia upon entry into the Republic of Slovenia, where only the state borders of the
Republic of Slovenia are allowed to cross. It will be possible to cross the border at several
checkpoints on road connections with the Republic of Austria, the Italian Republic and
Hungary.
Checkpoints on air connections for international air traffic are Ljubljana Jože Pučnik Airport,
Maribor Edvard Rusjan Airport and Portorož Airport. Checkpoints on maritime connections
for international maritime transport are the Border Crossing for International Maritime
Transport Koper (Capodistria) and Piran (Pirano). Airport and port operators for international
traffic shall ensure the conditions for the establishment of a checkpoint and the
implementation of hygiene measures to prevent the spread of COVID-19 in accordance with
the requirements of the National Institute of Public Health.
The time of opening an individual checkpoint is determined by the Police in agreement with
the Ministry of Foreign Affairs and in agreement with the security authorities of neighboring
countries and in agreement with the airport or port manager. The police publish information
on the time of the opening of checkpoints on their websites and in the media.
A person who enters the Republic of Slovenia and has permanent or temporary residence in
the countries of the European Union and has not left the European Union for more than 14
days is served with instructions by the National Institute at the border due to a possible
SARS-CoV-2 (COVID-19) infection. for Public Health on the implementation of measures to
prevent the spread of COVID-19.
If a person when crossing the border into the Republic of Slovenia states that he / she is
positive for SARS-CoV-2 (COVID-19) or has obvious symptoms of this infection, the police
shall instruct him / her to immediately establish telephone contact with the selected personal
doctor or emergency service. medical assistance.
A foreign citizen who does not have a permanent residence in the Republic of Slovenia is not
allowed to enter the Republic of Slovenia and when crossing the border he / she declares that
he / she is positive for SARS-CoV-2 (COVID-19) or shows obvious signs of SARS infection.
-CoV-2.
The Decree stipulates a mandatory 14-day quarantine for persons, regardless of their place of
residence, and they come to the Republic of Slovenia from third countries. These persons are
subject to certain exceptions, namely that the measures do not apply to:
• persons who attend the funeral of a close relative and leave the Republic of Slovenia on the
same day and have proof of the date and time of the funeral,

• persons transporting goods to the Republic of Slovenia or from the Republic of Slovenia to a
third country, and for freight transport from third countries in transit,
• persons with a diplomatic passport,
• persons from third countries who provide emergency services for which a certificate has
been issued by the competent ministry and which, due to the non-provision of these services,
could lead to major social or economic damage as a result of the quarantine order,
• members of the protection and rescue services, health care, police, firefighters and for
persons carrying out humanitarian transport for the Republic of Slovenia who have crossed
the border to carry out their tasks.
The professional justification of the measures of this Decree shall be determined by the
Government every seven days and, taking into account professional reasons, it shall decide
whether these measures shall continue to be applied or whether they shall be amended or
abolished.
The Ordinance enters into force on the day following its publication in the Official Gazette of
the Republic of Slovenia and thus terminates the Ordinance on ordering and implementing
measures related to preventing the spread of COVID-19 at border crossings at the external
border and checkpoints at the internal borders of the Republic of Slovenia.
Source: Ministry of Health